Regulamin

1. Postanowienia ogólne i definicje
 

Regulamin określa zasady korzystania z internetowego portalu StylBudowa.pl, który jest dostępny w Internecie pod adresem: www.stylbudowa.pl
Korzystanie portalu StylBudowa.pl wiąże się z równoczesną akceptacją Regulaminu wraz ze wszystkimi jego postanowieniami.

Właściciel / Administrator:
PHU WALBA Waldemar Bałaban
ul. Szczepanika 4
38-400 Krosno
NIP: 6840001631
REGON: 370163899

Definicje:
 
Administrator: Właściciel portalu StylBudowa.pl, świadczący płatne Usługi na rzecz Użytkowników i odpowiedzialny za jego treść i funkcjonowanie zgodnie z Regulaminem i niniejszą Polityką Prywatności.
 
Użytkownik: Osoby korzystające z portalu StylBudowa.pl na pośrednictwem sieci Internet.

Kontrahent: Użytkownik korzystający z Usług portalu StylBudowa.pl

Regulamin: Zbiór praw i obowiązków Użytkownika, Kontrahenta i Administratora.
 
Usługi: Działania portalu StylBudowa.pl świadczone odpłatnie, w kwocie zależnej od opcji wybranej przez Użytkownika. Rodzaj i charakterystyka oferowanych Usług, jak również sposób ich zamawiania dostępne są na podstronie portalu StylBudowa.pl poświęconej konkretnej Usłudze. Postanowienia tam zawarte stanowią integralną część Regulaminu. Usługi portalu StylBudowa.pl mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści.

Zlecenie: Umowa pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zobowiązująca Administratora do wykonania wskazanej Usługi w wyznaczonym zakresie i terminie, a Użytkownika (zwanego od tej chwili Kontrahentem) do dostarczenia w terminie niezbędnych materiałów i uiszczenia należnej opłaty.

2. Korzystanie z Usług portalu StylBudowa.pl
 
W portalu StylBudowa.pl Użytkownicy mogą odpłatnie korzystać z jego Usług stając się Kontrahentami. Kontrahentami portalu StylBudowa.pl mogą być:
 
 • osoby fizyczne
 • prawne
 • nieposiadające osobowości prawnej tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania 

3. Prawa i obowiązki stron

Prawa i obowiązki Użytkowników
 
 • Użytkownik ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania regulaminu portalu StylBudowa.pl
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczane treści i oświadcza, że stanowią jego własność
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane treści i pokrywa ewentualne koszty postępowania spornego, w tym sądowego w przypadku wywołania ewentualnych szkód na portalu StylBudowa.pl
 • Użytkownik przekazując Administratorowi, treść słowną, graficzną lub fotograficzną jest odpowiedzialny za ochronę praw autorskich materiałów, jakie przekazuje i oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie i majątkowe 
 • zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest wiążące od momentu złożenia Zlecenia
 • Użytkownik otrzymuje od Administratora materiał do akceptacji/autoryzacji i ma w tym momencie prawo do wprowadzania zmian
 • Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do zerwania umowy i wycofania emisji treści w portalu StylBudowa.pl
 • Zerwanie umowy przez Użytkownika nie uprawnia go do żądania od portalu StylBudowa.pl zwrotu kosztów Usługi

Prawa i obowiązki Administratora
 
 • Administrator ma obowiązek i prawo weryfikowania danych Użytkownika i jej edycji, jeśli uzna te dane za nieprawdziwe lub niezgodne z Regulaminem portalu StylBudowa.pl
 • Wykorzystywania danych teleadresowych Użytkownika (adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy firmy) w celu realizacji przedmiotu umowy wynikającej ze zlecenia
 • Administrator ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkowników
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane przez Użytkowników
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności  za czasowy brak dostępu do portalu, jego części lub usług w skutek działań sił wyższych lub z winy Użytkownika
 • Administrator portalu dołoży wszelkich starań aby portalu oraz Usługi działały prawidłowo oraz  umożliwiały korzystanie z portalu

4. Warunki realizacji Usług portalu StylBudowa.pl
 
Realizacja Usług portalu StylBudowa.pl obywa się poprzez przekazanie treści słownej, graficznej i/lub fotograficznej Administratorowi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ochronę praw autorskich przekazanych materiałów i w momencie przekazania oświadcza, że ma do nich prawa autorskie i majątkowe.
Podstawą realizacji Usług  jest odesłane przez Użytkownika podpisanego Zlecenia.

Użytkownik przesyła Administratorowi materiały - pocztą elektroniczną na adres biuro@stylbudowa.pl

Materiały do publikacji należy dostarczyć najpóźniej 3 dni robocze przed planowaną emisją. W przypadku, gdy Użytkownik nie dostarczy materiałów w odpowiednim terminie, portal StylBudowa.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zlecenia bez powstania obowiązku odszkodowawczego z tytułu niezrealizowania Usługi ani obowiązku zwrotu należności za niezrealizowane Zlecenie.
 
Przed emisją materiału Użytkownik otrzymuje link do autoryzacji. Autoryzacji i wszelkich modyfikacji dokonuje Administrator portalu Stylbudowa.pl Po otrzymaniu od Użytkownika akceptacji drogą mailową materiał zostaje opublikowany w terminie zawartym w Zleceniu.

Portal StylBudowa.pl ma prawo wstrzymać lub zawiesić materiał, niezgodny według jego uzasadnionej oceny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem portalu StylBudowa.pl, a w szczególności roszczenia o obniżenie lub zwrot należnego Administratorowi wynagrodzenia.

Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Portal StylBudowa.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zamieszczonych materiałów przez Użytkowników.


W portalu StylBudowa.pl zabronione jest:
 
 • publikowanie treści niezgodnych z prawem,
 • publikowanie treści rasistowskich, faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc,
 • obrażających uczucia religijne, naruszające prawa innych osób,
 • publikowanie ofert nielegalnych transakcji,
 • publikowanie treści o charakterze pornograficznym, erotycznym lub zawierające takie elementy,
 • publikowanie treści z elementami zakłócającymi korzystanie z zasobów portalu StylBudowa.pl innym użytkownikom lub kontrahentom.
Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji lub zmiany w materiałach  dostarczonych przez Użytkownika, jeżeli zawierają one błędy techniczne wpływające, na jakość funkcjonowania portalu StylBudowa.pl


Administrator portalu StylBudowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
 
 • jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem materiałów Użytkownika,
 • sposób w jaki będą wykorzystywać informacje opublikowane przez Użytkowników,
 • przerwy w funkcjonowaniu portalu zaistniałe z przyczyn niezależnych od portalu StylBudowa.pl, a w szczególności z przyczyn technicznych takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz z przyczyn wyższych (strajki, wojny, powodzie, pożary itp.).
 • utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od portalu StylBudowa.pl

5. Usługi oferowane na portalu StylBudowa.pl
 
Rodzaj i charakterystyka oferowanych usług, jak również sposób ich zamawiania dostępne są na podstronie portalu StylBudowa.pl poświęconej konkretnej usłudze. Postanowienia tam zawarte stanowią integralną część regulaminu. Usługi portalu StylBudowa.pl mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści.


6. Treści zamieszczane w portalu StylBudowa
 
 • Portal StylBudowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych materiałów, które otrzymał od zamawiającego Użytkownika,
 • Portal StylBudowa.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia lub wstrzymania emisji materiałów bez podania przyczyny
 • Przesłanie materiałów przez zamawiającego Użytkownika do portalu StylBudowa.pl jest jednoznaczne z faktem, iż posiada On wszelkie prawa autorskie do tych materiałów
 • Treści, artykuły i kreacje graficzne wykonane przez portal StylBudowa.pl stanowią jego własność intelektualną i objęte są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora traktowane będzie, jako kradzież własności intelektualnej zgodnie z Dz.U. z 1994 r. Nr 24,poz. Ustawa z dnia 4.II.1994 r. o prawie autorskim i pracach pokrewnych, Art.116

7. Notka prawna
 
 • Portal StylBudowa.pl nie jest witryną doradztwa
 • Wszelkie informacje zamieszczane lub przekazywane za pośrednictwem portalu StylBudowa.pl, odbywają się na odpowiedzialność Użytkownika
 • Portal nie odpowiada na pytania i prośby o rozwiązania problemów przesyłanych przez Użytkowników
 • Starsze treści dotyczące stanu prawnego umieszczone na stronach portalu StylBudowa.pl mogą być zmienione lub nieobowiązujące

8. Ochrona danych osobowych
 
Portal StylBudowa.pl nie jest przeznaczony do przechowywania danych osobowych, w związku z tym nie ma obowiązku ochrony danych osobowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Właściciel portalu StylBudowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w portalu dane osobowe oraz inne informacje, które zostały umieszczone przez Użytkowników.


9. Prawa autorskie
 
Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w portalu StylBudowa.pl, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach portalu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi portalu StylBudowa.pl lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy.


10. Płatności
 
 • Podstawą do dokonania płatności za wybraną płatną usługę stanowi faktura VAT wystawiona na podstawie zamówienia przesłanego w formie elektronicznej lub tradycyjnej przez Użytkownika portalu StylBudowa.pl
 • Po otrzymaniu faktury VAT, Użytkownik zamawiający płatną usługę zobowiązany jest do dokonania wpłaty na rachunek bankowy w terminie wykazanym na fakturze.
 • Brak wpłaty kwoty faktury VAT w terminie, stanowi podstawę do rozpoczęcia procesu windykacyjnego skierowanego przez właściciela portalu StylBudowa.pl do Użytkownika, który złożył Zlecenie i tym samym stał się stroną umowy.

11. Reklamacje
 
 • Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania portalu StylBudowa.pl oraz jego Usług należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@stylbudowa.pl
 • Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym reklamacja została zgłoszona.

12. Rozwiązanie umowy
 
 • Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do zerwania umowy i wycofania emisji treści w portalu StylBudowa.pl
 • Zerwanie umowy przez Użytkownika nie uprawnia go do żądania zwrotu kosztów usługi
 • Niezależnie od rozwiązania umowy, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i może zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności względem Administratora portalu StylBudowa.pl

13. Polityka ochrony prywatności
 
 • Podane przez Użytkowników portalu StylBudowa.pl dane osobowe, zbierane i przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zgodnie z polityką ochrony prywatności
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczania usług świadczonych przez portal StylBudowa.pl
 • Podanie prawdziwych danych osobowych oraz danych firmy jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie płatnych usług oferowanych przez portal StylBudowa.pl
 • Użytkownik może poprosić Administratora portalu StylBudowa.pl o usunięcie danych osobowych lub danych firmy w przypadku odstąpienia od umowy, ale dopiero po uregulowaniu ewentualnych należności wobec portalu StylBudowa.pl, które wynikały z zawartych umów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem

14. Wykorzystanie ciasteczek (cookies)
 
Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Twojego komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do Twoich zainteresowań (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.?Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:?- sesyjne – znajdują się na Twoim urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,?- stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.?Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili możesz je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.?Pliki cookies nie zagrażają systemowi Twojego komputera. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.?Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostawiłeś je na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zaakceptowałeś (np. przy realizacji zamówienia). Te pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.


15. Warunki techniczne
 
Korzystanie z portalu StylBudowa.pl jest możliwe tylko przy użyciu oprogramowania komputerowego, które obsługuje jedną z następujących przeglądarek internetowych:
 
 • Firefox w wersji oprogramowania 3.5 lub nowszej
 • Chrome w wersji oprogramowania 4 lub nowszej
 • Internet Explorer w wersji oprogramowania 6 lub nowszej
 • Opera w wersji oprogramowania 10.1 lub nowszej
 • Safari w wersji oprogramowania 3.1 lub nowszej

16. Zmiany w Regulaminie
 
 • Portal StylBudowa.pl ma prawo zmienić Regulamin i wprowadzić jego nową wersję bez powiadamiania Użytkowników
 • Użytkownik, który zamierza stać się Użytkownikiem ma obowiązek zapoznania się z pełnym Regulaminem portalu StylBudowa.pl

17. Postanowienia końcowe
 
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania portalu StylBudowa.pl należy kierować na adres: biuro@stylbudowa.pl
 • Regulamin zaktualizowano 10.08.2018 r.
 • Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne poprzez prawomocne orzeczenie sądu, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy.

Warning: Illegal string offset 'ad#stat_data' in /usr/home/setmax/domains/stylbudowa.pl/public_html/themes/portal/templates/footer.php on line 57 Fatal error: [] operator not supported for strings in /usr/home/setmax/domains/stylbudowa.pl/public_html/themes/portal/templates/footer.php on line 66