Polityka prywatności

Polityka prywatności
 
1. Postanowienia ogólne i definicje
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu StylBudowa.pl i odnosi się do każdego Użytkownika serwisu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Właścicielem serwisu  StylBudowa.pl jest PHU WALBA Waldemar Bałaban, z siedzibą w Krośnie (38-400), przy ul. Szczepanika 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem NIP: 6840001631, REGON: 370163899 zwanym dalej Administratorem.
 Kontakt z właścicielem serwisu  możliwy jest poprzez adres e-mail biuro@stylbudowa.pl
Definicje:
Administrator: Właściciel serwisu StylBudowa.pl, świadczący płatne Usługi na rzecz Użytkowników i odpowiedzialny za jego treść i funkcjonowanie zgodnie z Regulaminem i niniejszą Polityką Prywatności.
Użytkownik: Osoby korzystające z serwisu StylBudowa.pl na pośrednictwem sieci Internet.
 Kontrahent: Użytkownik korzystający z Usług serwisu StylBudowa.pl

 • Zbiór praw i obowiązków Administratora, Użytkownika i Kontarhenta.
Usługi: Działania serwisu StylBudowa.pl świadczone odpłatnie, w kwocie zależnej od opcji wybranej przez Użytkownika. Rodzaj i charakterystyka oferowanych Usług, jak również sposób ich zamawiania dostępne są na podstronie serwisu StylBudowa.pl poświęconej konkretnej Usłudze. Postanowienia tam zawarte stanowią integralną część Regulaminu. Usługi serwisu StylBudowa.pl mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści.
Zlecenie: Umowa pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zobowiązująca Administratora do wykonania wskazanej Usługi w wyznaczonym zakresie i terminie, a Użytkownika (zwanego od tej chwili Kontrahentem) do dostarczenia w terminie niezbędnych materiałów i uiszczenia należnej opłaty.
Serwis StylBudowa.pl informuje, że wszelkie treści znajdujące się w serwisie chronione są prawem, prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszystkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia Usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej Usługi.
Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron internetowych, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach serwisu StylBudowa.pl
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem oferowanych Usług, modernizacji serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności. 
Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług serwisu StylBudowa.pl
 
2. Przetwarzanie danych osobowych  
Dane osobowe Użytkowników korzystających z oferowanych przez serwis StylBudowa.pl usług przetwarzane będą w celu umożliwienia obsługi Zlecenia, wystawienia faktury oraz realizacji umowy, na czas niezbędny do realizacji tego celu, w tym w szczególności przez: biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe.
Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 
3. Wyłączenie odpowiedzialności
Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych  i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.
Wszelkie treści zamieszczone w serwisie StylBudowa.pl mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty serwisu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.
Serwis StylBudowa.pl został stworzony po to, aby pomagać osiągnąć sukces w skutecznej promocji firm. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z treści, które udostępniamy. Serwis StylBudowa.pl nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone przez Użytkowników.
4. Prawa Użytkowników serwisu StylBudowa.pl związane z przetwarzaniem ich danych osobowych
Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 • rodzaju i treści danych
 • celu przetwarzania
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe)
 • planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu
 • informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia":
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator
Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. W przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 2. Kontakt Użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących Użytkownikowi uprawnień:

  e-mail: biuro@stylbudowa.pl
  adres pocztowy: ul. Szczepanika 4, Krosno (38-400).
   
5. Informacja o plikach cookies
Serwis StylBudowa.pl korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
 
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:
 • analizy zachowań Użytkowników w serwisie co umożliwia serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika - podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
 • cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.
W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
 
Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt. 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

 
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Warning: Illegal string offset 'ad#stat_data' in /usr/home/setmax/domains/stylbudowa.pl/public_html/themes/portal/templates/footer.php on line 57 Fatal error: [] operator not supported for strings in /usr/home/setmax/domains/stylbudowa.pl/public_html/themes/portal/templates/footer.php on line 66